ανεμογεννήτριες 60 kW μικρές ανεμογεννήτριες
Καλωσήλθατε στην Buildeco

Μικρές Ανεμογεννήτριες 2020 | 60 kW

Υπηρεσίες αδειοδότησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένες λύσεις για την αδειοδότηση, κατασκευή & λειτουργία ανεμογεννητριών

Επικοινωνήστε Τώρα!

Μικρές Ανεμογεννήτριες 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Μικρές Ανεμογεννήτριες - Νέα Ταρίφα

Η νέα ταρίφα που ανακοινώθηκε για τις Μικρές Ανεμογεννήτριες έως 60 kW, με το νέο Νόμο του 2020 είναι 157 €/ΜWh.

Μικρές Ανεμογεννήτριες - Καταθέσεις Αιτήσεων

Σημείωση: Η κατάθεση αιτήσεων ΞΕΚΙΝΑΕΙ! Ο ΔΕΔΔΗΕ αρχίζει να δέχεται νέα αιτήματα. Αναμένεται η Ισχύς για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει δωθεί για το ΜΔΝ (Νοέμβριος 2020)

Η Buildeco αναλαμβάνει με συνέπεια τη μελέτη, την αδειοδότηση, τις μετρήσεις, την προμήθεια και την εγκατάσταση για μικρές Ανεμογεννήτριες 60 kW όταν ανοίξει το σύστημα.


Για Μικρές Ανεμογεννήτριες καλέστε απευθείας στο: 210 220 69 28


Μικρές Ανεμογεννήτριες

Σημείωση: Η Buildeco αναλαμβάνει με συνέπεια τη μελέτη, την αδειοδότηση, τις μετρήσεις, την προμήθεια και την εγκατάσταση για μικρές Ανεμογεννήτριες 60 kW.

Η τιμολόγηση της ενέργειας που παράγεται από μικρές α/γ διαμορφώνεται ως ακολούθως (άρθρο 13, παράγραφος 1 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5, παράγραφος 2 του ν.3851/2010):
• για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με εγκαταστάσεις ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60kW, η τιμή ισούται με 250 €/ΜWh (Ωστόσο με τη νέα Υπουργική απόφαση (2019), οι μικρές ανεμογεννήτριες θα υπάγονται στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν ανταγωνιστικής διαδικασίας),
• για αιολική ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις ισχύος μεγαλύτερης των 60kW, η τιμή ισούται με 87,85 €/ΜWh (Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και Σύστημα) και 99,45€/ΜWh (μη Διασυνδεδεμένα Νησιά). Ο τρόπος αναπροσαρμογής των τιμών αυτών και λοιπές λεπτομέρειες μπορούν να αναζητηθούν στη σχετική διάταξη του νόμου, η οποία γενικά προβλέπει ως δείκτη αναπροσαρμογής τη μεσοσταθμική αναπροσαρμογή των τιμολογίων λιανικής της ΔΕΗ. Ο δείκτης αυτός εφαρμόζεται για όσο χρόνο τα τιμολόγια της ΔΕΗ καθορίζονται με υπουργική απόφαση. Όταν αυτό παύσει και η ΔΕΗ θα καθορίζει τα τιμολόγιά της ελεύθερα, για την αναπροσαρμογή της τιμής πώλησης της ενέργειας από μικρές α/γ (όπως και για τις λοιπές Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών) θα εφαρμόζεται το 80% του πληθωρισμού. Οι α/γ ισχύος έως 100kW (και γενικά αιολικές εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος έως 100kW) απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης:
• άδειας παραγωγής (άρθρο 4, παράγραφος 4δ του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2, παράγραφος 12 του ν.3851/2010), και
• αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας (άρθρο 8, παράγραφος 8 του ν.3468/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8, παράγραφος 13 του ν.3851/2010). Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται η πλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας παραγωγής (π.χ. δεν απαιτείται η προσκόμιση ανεμολογικών μετρήσεων από διαπιστευμένο κατά IEC-17025 φορέα). Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω περιπτώσεις δεν εκδίδεται καμία διοικητική πράξη, όπως για παράδειγμα ήταν κατά το παρελθόν η Απόφαση Εξαίρεσης από τη Ρ.Α.Ε., δεδομένου ότι αυτό ρητά καθορίζεται στη νέα διατύπωση που εισήγαγε ο ν.3851/2010.


Η ελληνική νομοθεσία προεβλεπε ιδιαίτερη τιμή για μικρές ανεμογεννήτριες ισχύος μέχρι 50 kW. Αυτό τροποποιείται και θα μπαίνουν σε διαγωνισμό.

Ασχέτως αυτού του ορίου, στην πραγματικότητα μικρές θεωρούνται ανεμογεννήτριες και μεγαλύτερης ισχύος, χωρίς φυσικά να απολαμβάνουν την προνομιακή τιμή.

Ενδεικτικές τιμές για μερικά από τα χαρακτηριστικά μεγέθη μικρών α/γ είναι οι ακόλουθες:

 • Εγκατεστημένη ισχύς, ενδεικτικά μέχρι 60 kW
 • Μέση διάμετρος πτερωτής:
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW, ενδεικτικά 8μ.
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 50 - 60 kW, ενδεικτικά 20 - 35μ.
 • Μέσο ύψος πύργου:
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW, ενδεικτικά 10μ.
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 50 - 60 kW, ενδεικτικά 20 - 40μ.
 • Μέση ετήσια παραγωγή για μέση ταχύτητα ανέμου 7m/sec:
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 10 kW, ενδεικτικά περίπου 50.000kWh
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 50 kW, ενδεικτικά περίπου 250.000kWh
  • - για ανεμογεννήτρια ισχύος 60 kW, ενδεικτικά περίπου 300.000kWh
 • Οι πιο συνηθισμένες παράμετροι για την κατηγοριοποίηση των μικρών α/γ είναι:
  • Α. Η επιφάνεια σάρωσης του στροφείου (rotor swept area) [A]
  • Β. Η διάμετρος του στροφείου (rotor diameter) [D]
  • Γ. Η ονομαστική ισχύς λειτουργίας [P]

ανεμογεννήτριες
Νέο Πλαίσιο 2019 

Η μέτρηση του αιολικού δυναμικού μιας περιοχής παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για την εκτίμηση της ενεργειακής παραγωγής και τον υπολογισμό των εισροών από τη λειτουργία μιας ανεμογεννήτριας. Επιπλέον η στατιστική αλλαγή των ακραίων καιρικών φαινομένων (ακραίες τιμές έντασης ανέμου & συχνότητα εμφάνισης), αποτελεί λόγο που καθιστά τη μέτρηση του αιολικού δυναμικού σημαντικό εργαλείο για το σωστό σχεδιασμό και ασφάλεια της επένδυσης.
Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει με τη συνεργασία του εξειδικευμένου μηχανικού να εκτιμήσει τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων ή γενικά πληροφοριών από άλλες πηγές για το αιολικό δυναμικό στην περιοχή ενδιαφέροντος και να αποφασίσει αν θα προβεί ή όχι σε μετρήσεις στη θέση εγκατάστασης της μικρής ανεμογεννήτριας.
Οι μετρήσεις συνίσταται να ακολουθούν συγκεκριμένες προδιαγραφές που αρμόζουν στην εφαρμογή των μικρών ανεμογεννητριών ώστε να μπορούν να είναι αξιοποιήσιμες αλλά και συγκρίσιμες με άλλες μετρήσεις από άλλο επενδυτή σε άλλη περιοχή.
Συστήνεται:

 1. Μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου σε ύψος κατ’ ελάχιστον 10 μέτρων από το έδαφος στην θέση εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας.
 2. Δειγματοληψία της στιγμιαίας τιμής των μετρούμενων μεγεθών ανά δευτερόλεπτο και καταγραφή των ακραίων τιμών, της μέσης τιμής και της τυπικής απόκλισης δεκαλέπτου.
 3. Χρήση βαθμονομημένων κυπελλοφόρων ανεμόμετρων.
 4. Ελάχιστη διάρκεια μετρήσεων 3 - 6 μηνών με 95% διαθεσιμότητα. Ενδεικνυόμενη διάρκεια μετρήσεων 1 έτος με 85% διαθεσιμότητα.
 5. Οι διαστάσεις των βραχιόνων και η τοποθέτηση των οργάνων να συμφωνούν με το πρότυπο IEC 61400-12-1 και ακόμη καλύτερα οι μετρήσεις να γίνονται από διαπιστευμένο κατά ISO 17025 εργαστήριο ώστε να είναι αποδεκτές από τράπεζες και χρηματοδοτικούς φορείς.

Το σύστημα κίνησης άμεσης μετάδοσης πρόσφέρει το όφελος, η ισχύς να μην χάνεται στις τριβές που προκαλούνται κατά κανόνα από την χρήση ιμάντα, τροχαλίας ή κιβώτιου ταχυτήτων. Τα χαμηλά επίπεδα θορύβου και η μεγαλύτερη ροπή αποτελούν μερικά από προτερήματα της απλής σχεδίασης με λιγότερα κινούμενα μέρη.

Γεννήτρια Μόνιμου Μαγνήτη (Permanent Magnet Generator):

Ακρογωνιαίος λίθος του σχεδιασμού ορισμένων ανεμογεννητριών που προσφέρει η Buildeco, αποτελεί η χρήση γεννήτριας μόνιμου μαγνήτη.

Η τεχνολογία των γεννητριών μόνιμου μαγνήτη επιτρέπει την παραγωγή περισσότερης ενέργειας σε χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου αλλά και εξαλείφει την ανάγκη για χρήση κιβώτιου ταχυτήτων, ελαχιστοποιώντας έτσι δραστικά τις απαιτήσεις σε συντήρηση και επισκευές.

Μεταβλητή συχνότητα μετάδοσης (Variable Frequency Drive):

Η χρήση μεταβλητής συχνότητας της μετάδοσης, επιτυγχάνει μεγαλύτερη απόδοση, αλλά και επιτρέπει την έναρξη ελέγχου εκκίνησης ροπής έτσι ώστε οι ανεμογεννήτρια να μπορεί να παράγει ενέργεια ακόμα και σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου.

Το ενεργό σύστημα διεύθυνσης παρακολουθεί συνεχώς τις επικρατούσες συνθήκες ανέμου μέσω αισθητήρα υπέρηχου προηγμένης τεχνολογίας και υπολογίζει τον βέλτιστο προσανατολισμό της Α/Γ. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να καταγράφει τις συνθήκες ανέμου σε πραγματικό χρόνο και στη συνέχεια να ρυθμίζει αυτόματα την κατεύθυνση της ανεμογεννήτριας έτσι ώστε ο δρομέας να έχει τον προσανατολισμό που απαιτείται για την βελτιστοποίηση της παραγωγής.
Απομακρυσμένη Παρακολούθηση:

Για την διασφάλιση της ορθής λειτουργίας της ανεμογεννήτριας κάθε μηχανή πρέπει να είναι εξοπλισμένη με σύστημα απομακρυσμένης καταγραφής και παρακολούθησης που είναι σε διαρκή λειτουργία 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα μέσω σύνδεσης ασύρματου ή ενσύρματου δικτύου.
Η λειτουργία απομακρυσμένης παρακολούθησης προσφέρει στον ιδιοκτήτη και στους τεχνικούς συντήρησης λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την παραγόμενη ενέργεια καθώς και την κατάσταση της ανεμογεννήτριας ανά πάσα στιγμή. Επιπλέον παρέχει την δυνατότητα εντοπισμού ενδείξεων δυσλειτουργίας πριν αυτές εξελιχθούν σε προβλήματα.

Η λειτουργία αυτή μέσω των διαθέσιμων καταγραφών της επιτυγχάνει την αποτελεσματικότερη επίλυση των προβλημάτων σε περίπτωση που αυτά συμβούν και συμβάλει καθοριστικά στην μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα της μηχανής.

Η προηγμένη τεχνολογία των ανεμογεννητριών που διαθέτουμε, δεν αυξάνει μόνο ριζικά την απόδοση και αξιοπιστία της ανεμογεννήτριας, αλλά επίσης μειώνει δραστικά τα προβλήματα συντήρησης και επισκευών. Η Buildeco προσφέρει τα πιο δημοφιλή μοντέλα. Οι ανεμογεννήτριες μας είναι αρκετά μεγάλες ώστε να παρέχουν την αναγκαία ισχύ αλλά και αρκετά μικρές για να καλύπτουν όλα τα είδη των γεωργικών, βιομηχανικών, εμπορικών και οικιστικών εφαρμογών.

Η βασική φιλοσοφία σχεδιασμού των έργων μας, βασίζεται στη επιλογή μιας ανεμογεννήτριας η οποία θα μπορεί να καλύπτει τις απαιτήσεις του χώρου εγκατάστασης, και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις του πελάτη. Τα κριτήρια που καλύπτουμε είναι
- Η οικονομική δυνατότητα του πελάτη,
- Το αιολικό δυναμικό της περιοχής,
- Το ανάγλυφο της περιοχής,
- Η χρήση της ανεμογεννήτριας,
- Ο βαθμός αυτοματισμού και παρακολούθησης,
- Η συχνότητα συντήρησης,
- Καθώς και άλλοι.
Έτσι η επιλογή της ανεμογεννήτριας, σε συνδυασμό με λοιπά χαρακτηριστικά σχεδιασμού επιτυγχάνουν θεαματική αύξηση στους τομείς της απόδοσης, της αξιοπιστίας και της ασφάλειας.

Από το σχεδιασμό έως την εγκατάσταση όλες οι ανεμογεννήτριες που διαθέτουμε έχουν επιλεγεί και προσαρμοστεί με σκοπό τη δημιουργία καθαρής και αποδοτικής ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχει στον επενδυτή την δυνατότητα μεγιστοποίησης των κερδών του.
Για τον λόγο αυτό η Buildeco, διαθέτει διαφορετικά προϊόντα με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες και σε περιοχές με μέτριο ή ακόμα και χαμηλό αιολικό δυναμικό.
Το χαμηλό κόστος συντήρησης, η έναρξη λειτουργίας της Α/Γ σε πολύ χαμηλές ταχύτητες ανέμου καθώς και η μεγάλη διάμετρος του δρομέα μπορούν και διασφαλίζουν την παραγωγή περισσότερης ενέργειας ακόμα και σε περιοχές με χαμηλό αιολικό δυναμικό.

 

Ο υπολογισμός της απόδοσης μιας επένδυσης στην αιολική ενέργεια αποτελεί μια φαινομενικά απλή διαδικασία υπολογισμών. Εντούτοις οι υπολογισμοί αυτοί βασίζονται σε κρίσιμες υποθέσεις αναφορικά με την θέση εγκατάστασης και τον τύπο της ανεμογεννήτριας που επιλέγεται να εγκατασταθεί. Για παράδειγμα απαιτούνται ενδεικτικά πληροφορίες σχετικές με τα ακόλουθα:

 • Συνολικό κόστος εγκατεστημένης Α/Γ.
 • Ετήσια Χαρακτηριστικά Ανέμου στην θέση εγκατάστασης. (π.χ. μέση ταχύτητα)
 • Κόστος απόκτησης συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Τιμή πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Κόστος χρηματοδότησης της επένδυσης.
 • Κίνητρα της εκάστοτε κυβέρνησης, όπως επιχορηγήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις κλπ.

Η εγγύηση θα πρέπει να περιλαμβάνει την πλήρη κάλυψη του προϊόντος για διάρκεια τουλάχιστον πέντε έτη, συμπεριλαμβανομένων όλων των εξαρτημάτων και ανταλλακτικών. Η πενταετής εγγύηση που προσφέρεται στις ανεμογεννήτριες που προτείνει η Buildeco δεν περιλαμβάνει ψιλά γράμματα. Εάν το προϊόν είναι ελαττωματικό, επισκευάζεται η αντικαθίσταται άμεσα. Η τουλάχστον πενταετής εγγύηση είναι απαραίτητη για κάθε ανεμογεννήτρια.

Ο νόμος Ν. 3851 (ΦΕΚ Α 85 /4 -6-2010) έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη των μικρών ανεμογεννητριών στην χώρα μας και ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στο άρθρο 5 ‘’Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ ορίστηκε τιμή 0,25 €/kWh για τις ανεμογεννήτριες < των 50kWp
 • Στο άρθρο 9 παράγραφος 8 ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Απαιτείται Σύμβαση Σύνδεσης. Απαιτείται Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
 • Στο αρθρο 3 ’’ Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας’’ ορίζεται ότι απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ.
 • Στο άρθρο 2 ‘’Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ παράγραφος 12 ως αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) Kw 2. Δεν απαιτείται Δοκιμαστική Λειτουργία. Δεν απαιτείται Άδεια Λειτουργίας
 • (Ν.3468/2006, αρθ.8, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.3851/2010, αρθ.3,§2).

Με τον Ν.4203/2013 - Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 23 5Α /1/1 1/20 13 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 ‘’ Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών’’ παράγραφος 1 και 2, ορίστηκε με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ότι η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30.6.2014. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση μελέτη, στην οποία αποτυπώνονται τα μακροοικονομικά οφέλη και η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκμετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναμικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων, καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών

Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 που αφορά την εξαίρεση από άδεια παραγωγής ως ακολούθως: «δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW»

Τρέχον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης μικρών αιολικών σταθμών 50 K W

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους μικρούς αιολικούς σταθμούς ορίζεται από το ΦΕΚ Β' 104/24.1.2013 ‘’Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9’’ και στο Άρθρο 3 περιγράφεται πιο συγκερκιμένα η διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ


 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.

Βιορευστά  Ενεργειακές Κοινότητες 

 

Buildeco


Αιολικά πάρκα


Ανεμογεννήτριες


 Αιολικά

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες 50 kW ανεμογεννήτριες τιμές ανεμογεννήτριες κόστος ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες κοστοσ ανεμογεννήτρια άδειες ανεμογεννητριών ανεμογεννήτριες πληροφορίες