ανεμογεννήτριες 60 kW μικρές ανεμογεννήτριες
Καλωσήλθατε στην Buildeco

Μικρές Ανεμογεννήτριες 2020 | 60 kW

Υπηρεσίες αδειοδότησης & τεχνικής υποστήριξης επιχειρήσεων
Ολοκληρωμένες λύσεις για την αδειοδότηση, κατασκευή & λειτουργία ανεμογεννητριών
Επικοινωνήστε Τώρα!

Μικρές Ανεμογεννήτριες 2020

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ:

Μικρές Ανεμογεννήτριες - Νέα Ταρίφα

Η νέα ταρίφα που ανακοινώθηκε για τις Μικρές Ανεμογεννήτριες έως 60 kW, με το νέο Νόμο του 2020 είναι 157 €/ΜWh.

Μικρές Ανεμογεννήτριες - Καταθέσεις Αιτήσεων

Σημείωση: Η κατάθεση αιτήσεων ΞΕΚΙΝΑΕΙ! Ο ΔΕΔΔΗΕ αρχίζει να δέχεται νέα αιτήματα. Αναμένεται η Ισχύς για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα, έχει δωθεί για το ΜΔΝ (Νοέμβριος 2020)

Η Buildeco αναλαμβάνει με συνέπεια τη μελέτη, την αδειοδότηση, τις μετρήσεις, την προμήθεια και την εγκατάσταση για μικρές Ανεμογεννήτριες 60 kW όταν ανοίξει το σύστημα.


Για Μικρές Ανεμογεννήτριες καλέστε απευθείας στο: 210 220 69 28


Υπουργική Απόφαση για Μικρές Ανεμογεννήτριες 2018-2019

Σημείωση: Η Buildeco αναλαμβάνει με συνέπεια τη μελέτη, την αδειοδότηση, τις μετρήσεις, την προμήθεια και την εγκατάσταση για μικρές Ανεμογεννήτριες 60 kW.

Με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται, κατά παρέκκλιση των λοιπών διατάξεων που αφορούν στην ανάπτυξη αιολικών σταθμών, η αδειοδοτική διαδικασία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής σταθμών μικρών ανεμογεννητριών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των εξήντα (60) kW.

 1. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.
 2. Οι σταθμοί απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).
 3. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των είκοσι (20) kW απαιτείται η υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ).
 4. Για τους σταθμούς με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των είκοσι (20) kW απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας Περιφέρειας.
 5. Για τους σταθμούς της προηγούμενης περίπτωσης, που εγκαθίστανται σε γήπεδο που βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000, ή σε παράκτια ζώνη που απέχει λιγότερο από 100 μέτρων από την οριογραμμή του αιγιαλού εκτός βραχονησίδων, ή γειτνιάζουν σε απόσταση μικρότερη των 150 μέτρων με αιολικό σταθμό που είναι εγκατεστημένος σε άλλο γήπεδο και έχει εκδοθεί γι’ αυτόν άδεια παραγωγής ή ΑΕΠΟ ή Προσφορά Σύνδεσης, η δε συνολική ισχύς των αιολικών σταθμών υπερβαίνει τα είκοσι (20) kW, απαιτείται η υπαγωγή σε ΠΠΔ.
 6. Οι σταθμοί, που εγκαθίστανται εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών δραστηριοτήτων, απαλλάσσονται από την υπαγωγή σε ΠΠΔ και από την υποχρέωση χορήγησης βεβαίωσης απαλλαγής.
 7. Για την εγκατάσταση των σταθμών απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας.
 8. Για τις δομικές κατασκευές όπως τα θεμέλια των πύργων των μικρών ανεμογεννητριών και τα οικήματα στέγασης εξοπλισμού ελέγχου και μετασχηματιστών απαιτείται έκδοση οικοδομικής άδειας.
 1. Η εγκατάσταση σταθμών επιτρέπεται υπό τους ακόλουθους περιορισμούς:
  • α. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών, σε γήπεδα εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων, εκτός ορίων οικισμών με πληθυσμό μικρότερο των 2000 κατοίκων ή οικισμών προ του 1923 ή εντός οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικής δραστηριότητας, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW.
  • β. Επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών σε Λιμένες, με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση των εξήντα (60) kW
  • γ. Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση σταθμών εντός πολυγώνου αδειοδοτημένου ή υπό αδειοδότηση αιολικού σταθμού.
 2. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, για τη χωροθέτηση σταθμών, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ (ΚΥΑ 49828/2008 – ΦΕΚ Β’ 2464/2008) (ΕΧΠΣΑΑ – ΑΠΕ).
 3. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 6 του ΕΧΠΣΑΑ – ΑΠΕ, η εγκατάσταση σταθμών αποκλείεται εντός των παρακάτω περιοχών:
  • α. Των κηρυγμένων διατηρητέων μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και των άλλων μνημείων μείζονος σημασίας της παρ. 5 ββ) του άρθρου 50 του ν.3028/2002, καθώς και των οριοθετημένων αρχαιολογικών ζωνών προστασίας Α που έχουν καθορισθεί κατά τις διατάξεις του άρθρου 91 του ν.1892/1991 ή καθορίζονται κατά τις διατάξεις του ν.3028/2002.
  • β. Των περιοχών απολύτου προστασίας της φύσης και προστασίας της φύσης που καθορίζονται κατά τις διατάξεις των άρθρων 19 παρ. 1 και 2 και 21 του ν.1650/1986.
  • γ. Των ορίων των Υγροτόπων Διεθνούς Σημασίας (Υγρότοποι Ραμσάρ).
  • δ. Των πυρήνων των εθνικών δρυμών και των κηρυγμένων μνημείων της φύσης και των αισθητικών δασών που δεν περιλαμβάνονται στις περιοχές της περιπτώσεως β.
 4. Οι αποστάσεις χωροθέτησης των σταθμών από τις περιοχές αποκλεισμού της προηγούμενης παραγράφου, καθορίζονται σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ του ΕΧΠΣΑΑ- ΑΠΕ με εξαίρεση τις ελάχιστες αποστάσεις εγκατάστασης από την ασύμβατη χρήση των 5 πρώτων γραμμών του πίνακα Δ. Αποστάσεις από οικιστικές δραστηριότητες, οι οποίες μειώνονται κατά 50%.
 1. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών απαιτείται:
  • α. Οι διαστάσεις και το σημείο τοποθέτησης της μικρής ανεμογεννήτριας να μην επιτρέπουν την δημιουργία σκίασης (shadow flicker), σε μεμονωμένη νομίμως υφιστάμενη κατοικία, μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως.
  • β. η εξασφάλιση ελάχιστου επιπέδου θορύβου μικρότερου των 45 db(Α) στο εγγύτερο του σταθμού σημείο νομίμως υφιστάμενης κατοικίας. Το επίπεδο θορύβου τεκμηριώνεται με το διάγραμμα απόστασης - θορύβου που περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά πιστοποίησης τύπου της συγκεκριμένης μικρής ανεμογεννήτριας.
 2. Η συμμόρφωση με τις παραπάνω απαιτήσεις είναι ευθύνη του ενδιαφερομένου και τεκμηριώνεται με Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/85, στην οποία να αναφέρεται ότι (α) δεν προκαλείται σκίαση (shadow flicker) σε γειτονικές οικίες μεγαλύτερης διάρκειας από 30 ώρες ετησίως και 30 λεπτών ημερησίως, και (β) το επίπεδο θορύβου από τη λειτουργία του σταθμού στην κοντινότερη απόσταση μεταξύ αυτού και νομίμως υφιστάμενης γειτονικής κατοικίας εκτιμάται ότι είναι μικρότερο από 45 db(Α).
 1. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθ. 13 της ΥΑ Δ6/Φ1/οικ.13310/2007 (ΦΕΚ Β΄1153) που αφορά στις αποστάσεις ασφαλείας ανεμογεννητριών.
 2. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών οριζόντιου άξονα ισχύουν επιπρόσθετα οι ακόλουθοι περιορισμοί:
  • α. Ελάχιστη απόσταση κατώτατου σημείου τροχιάς περιστροφής της φτερωτής από το έδαφος, το δάπεδο ή άλλη οριζόντια επιφάνεια τουλάχιστον ίση με 3 m.
  • β. Ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια του ιδίου σταθμού τουλάχιστον ίση με την διάμετρο της φτερωτής επί 2,5 φορές (2,5 x d).
  • γ. Ελάχιστη απόσταση από άλλον αιολικό σταθμό τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, που ορίζεται ως το ύψος της κατασκευής από το έδαφος ή το δάπεδο έως το υψηλότερο σημείο της τροχιάς της φτερωτής (με το πτερύγιο φτερωτής στο ανώτερο σημείο).
  • δ. Από εναέρια δίκτυα διανομής, σταθερά εμπόδια (κτίρια, στύλοι κτλ), οδικούς άξονες, οδικά δίκτυα αρμοδιότητας ΟΤΑ και σιδηροδρομικούς σταθμούς και δίκτυα, ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον ίση με το μέγιστο ύψος της ανεμογεννήτριας, προσαυξημένο κατά το μεγαλύτερο μεταξύ του 10% του μέγιστου ύψους και της ελάχιστης οριζόντιας απόστασης της γραμμής (ή του υπό τάση στοιχείου) από κτίρια που προβλέπει ο Κανονισμός Εγκατάστασης & Συντήρησης Υπαιθρίων Γραμμών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΕΣΥΓΗΕ).
 3. 3. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών σε γήπεδα, επιτρέπεται ελάχιστη απόσταση από ανεμογεννήτρια άλλου σταθμού τουλάχιστον ίση με 150 m.
 4. 4. Για την εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών σε γήπεδα ισχύουν οι ειδικοί όροι και περιορισμοί του άρθρου 4 του ΠΔ/24-5-85 (ΦΕΚ Δ’ 270) και του άρθρου 7 του ΠΔ/24-4-85 (ΦΕΚ Δ’ 181), με την επιφύλαξη της υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν.2244/1994.
 1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών, που φέρουν πιστοποίηση τύπου σύμφωνα με το πρότυπο IEC 61400-2 ή 61400-1 του διεθνούς οργανισμού πιστοποίησης International Electrotechnical Commission, ή άλλο αντίστοιχο εθνικό πρότυπο. Επιπλέον απαιτείται η ύπαρξη πιστοποιημένων μετρήσεων εκπομπής ακουστικού θορύβου και ποιότητας ισχύος σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 61400-11 και IEC 61400-21 αντίστοιχα. Τα ανωτέρω τεκμηριώνονται με την έκδοση Βεβαίωση Πιστοποίησης Τύπου (εφεξής Βεβαίωση) από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.).
 2. Εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και από εκπαιδευτικούς ή/και ερευνητικούς φορείς, για το χρονικό διάστημα που λειτουργούν για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς ή για τη διενέργεια πιστοποιήσεων ή μετρήσεων. Στις περιπτώσεις αυτές οι σταθμοί θα συνδέονται και θα λειτουργούν με ευθύνη των αντίστοιχων φορέων. Κατά τα λοιπά, για τη σύνδεση τους με το δίκτυο θα ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο Άρθρο 10.
 3. Το Κ.Α.Π.Ε. θα καταρτίσει Κατάλογο με τύπους μικρών ανεμογεννητριών που διαθέτουν Βεβαίωση Πιστοποίησης Τύπου (εφεξής Κατάλογος), στον οποίο θα περιλαμβάνονται οι τύποι για τους οποίους έχει εκδοθεί Βεβαίωση που βρίσκεται σε ισχύ. Ο Κατάλογος θα ενημερώνεται τακτικά ως προς την έκδοση νέων Βεβαιώσεων, τη λήξη και την ανανέωση πιστοποιήσεων, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα, και θα αναρτάται στον ιστότοπο του Κ.Α.Π.Ε. (www.cres.gr).
 4. Για κάθε τύπο μικρής ανεμογεννήτριας που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο, κατόπιν υποβολής αιτήματος εκδίδεται η Βεβαίωση από το Κ.Α.Π.Ε.
 5. Για κάθε τύπο μικρής ανεμογεννήτριας που δεν περιλαμβάνεται στον Κατάλογο, για την έκδοση της Βεβαίωσης υποβάλλεται αίτημα προς το Κ.Α.Π.Ε., το οποίο συνοδεύεται από τις πιστοποιήσεις και τα τεχνικά φυλλάδια, περιλαμβανομένων:
  • α. της έκθεσης ποιότητας ισχύος, και
  • β. της έκθεσης μετρήσεων για την τεκμηρίωση του εκπεμπόμενου ακουστικού θορύβου.
  Το Κ.Α.Π.Ε. προβαίνει σε έλεγχο των σχετικών πιστοποιητικών και δικαιολογητικών και εκδίδει τη Βεβαίωση, ενημερώνοντας τον Κατάλογο της παρ. 3.
 6. Οι μικρές ανεμογεννήτριες που εγκαθίστανται και δεν συνδέονται στο δίκτυο διανομής, με ονομαστική ισχύ μέχρι πέντε (5) kW ανά Α/Γ και σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 μέτρων ή του τετραπλασίου της διαμέτρου της Α/Γ από τα όρια της ιδιοκτησίας, εξαιρούνται από την υποχρέωση πιστοποίησης τύπου. Για τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου απαιτείται οι μικρές ανεμογεννήτριες να φέρουν μόνο σήμανση CE.

Ο νόμος Ν. 3851 (ΦΕΚ Α 85 /4 -6-2010) έδωσε το έναυσμα για την ανάπτυξη των μικρών ανεμογεννητριών στην χώρα μας και ταυτόχρονα το θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τιμολόγησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα:

 • Στο άρθρο 5 ‘’Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ ορίστηκε τιμή 0,25 €/kWh για τις ανεμογεννήτριες < των 50kWp
 • Στο άρθρο 9 παράγραφος 8 ορίζεται ότι για την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών δεν απαιτείται Οικοδομική Άδεια, αλλά Έγκριση Εργασιών Δόμησης Μικρής Κλίμακας από την αρμόδια Διεύθυνση Πολεοδομίας, κατ’ εφαρμογή των ισχυουσών Γενικών και Ειδικών Πολεοδομικών Διατάξεων. Απαιτείται Σύμβαση Σύνδεσης. Απαιτείται Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
 • Στο αρθρο 3 ’’ Έγκριση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ε.Π.Ο.) και άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας’’ ορίζεται ότι απαιτείται η χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής από την υποχρέωση ΕΠΟ.
 • Στο άρθρο 2 ‘’Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α’’ παράγραφος 12 ως αντικατάσταση του άρθρου 4 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: 1. Εξαιρούνται από την υποχρέωση να λάβουν άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή άλλη διαπιστωτική απόφαση φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των εκατό (100) Kw 2. Δεν απαιτείται Δοκιμαστική Λειτουργία. Δεν απαιτείται Άδεια Λειτουργίας
 • (Ν.3468/2006, αρθ.8, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.3851/2010, αρθ.3,§2).

Με τον Ν.4203/2013 - Ρυθμίσεις θεμάτων ΑΠΕ και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ 23 5Α /1/1 1/20 13 και συγκεκριμένα το άρθρο 4 ‘’ Όροι και προϋποθέσεις για εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών’’ παράγραφος 1 και 2, ορίστηκε με την επιφύλαξη του άρθρου 6, ότι η εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών που συνδέονται στο δίκτυο να γίνεται αποκλειστικά στο πλαίσιο Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης μικρών ανεμογεννητριών που καταρτίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται έως 30.6.2014. Το Πρόγραμμα αφορά εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών για σταθμούς συνολικής ισχύος μέχρι 50 kW σε γήπεδα, οικόπεδα και κτιριακές εγκαταστάσεις, που εγχέουν ενέργεια στο δίκτυο διανομής. Το πρόγραμμα καταρτίζεται με βάση μελέτη, στην οποία αποτυπώνονται τα μακροοικονομικά οφέλη και η επίπτωση στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, η βέλτιστη εκμετάλλευση του τοπικού αιολικού δυναμικού, η δυνατότητα απορρόφησης των τοπικών δικτύων, η ασφαλής λειτουργία των δικτύων, καθώς και θέματα ασφαλούς λειτουργίας των ανεμογεννητριών

Επιπρόσθετα τροποποιήθηκε η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3468/2006 που αφορά την εξαίρεση από άδεια παραγωγής ως ακολούθως: «δ) αιολικές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση των πενήντα (50) kW»

Τρέχον θεσμικό πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης μικρών αιολικών σταθμών 50 K W

Η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τους μικρούς αιολικούς σταθμούς ορίζεται από το ΦΕΚ Β' 104/24.1.2013 ‘’Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που κατατάσσονται στην Β Κατηγορία της 10ης Ομάδας «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Παραρτήματος Χ της υπ’ αριθμ. 1958/2012 (Β΄ 21) υπουργικής απόφασης, με α/α 1, 2, 8 και 9’’ και στο Άρθρο 3 περιγράφεται πιο συγκερκιμένα η διαδικασία υπαγωγής σε ΠΠΔ


 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.

Βιορευστά  Ενεργειακές Κοινότητες 

 

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περαιτέρω ενημέρωση

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες 50 kW ανεμογεννήτριες τιμές ανεμογεννήτριες κόστος ανεμογεννήτριες ανεμογεννήτριες κοστοσ ανεμογεννήτρια άδειες ανεμογεννητριών ανεμογεννήτριες πληροφορίες