τηγανέλαιο
Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας

Νέες Ταρίφες ΑΠΕ 2020 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ολοκληρωμένες λύσεις για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιομάζας - βιορευστών

Νέες Ταρίφες 2020 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας


Νέες σταθερές ταρίφες με ισχύ από το 2021 (τιμές Feed in Tariff) πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ όπως τις παρουσιάζουμε παρακάτω


α/α

Κατηγορία σταθμών

Τ.Α. (€/MWh)

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3MW, οι οποίες δεν εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

60

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 3MW

72

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της απόφασης της Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 904/2011, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αποφάσεις της Ρ.Α.Ε. υπ` αριθμ. 155/2012 (ΦΕΚ Β` 908) και 452/2015 (ΦΕΚ Β` 2859) και ισχύει, και κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν.
3175/2003 (Α` 207), καθώς και οι κάτοχοι αδειών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. που έχουν λάβει άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποία προβλέπει στους Ειδικούς της Όρους ότι ο κάτοχος της άδειας αυτής θα συμπεριληφθεί στον Πίνακα 3 των νέων χρηστών των παραπάνω αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.

56

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης ή ίσης των 60 kW -ΜΙΚΡΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ-

157

2

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 60 kW και μικρότερης ή ίσης των 6MW, που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν.4513/2018

75

3

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3MWe

90

4

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3MWe έως και 15 MWe

87

5

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

176

6

Βιομάζαβιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

185

7

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 1MW έως και ≤5MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

153

8

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ>5 MW( εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

133

9

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ≤2MW

123

10

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

99

11α

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW

219

11β

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >1MW και ≤3MW

209

12

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW

192

13

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης

248

14

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

268

15

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ≤5MWe

134

16

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe

104

17

Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

88

18

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤ 1 MW για τις κατηγορίες (α)
«Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

79 + ΠΤ

19

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος ≤1MW λοιπών κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

84 + ΠΤ

20

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου ισχύος >1 MW και ≤ 5 MW για τις
κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009)

73 + ΠΤ

21

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >1 MW και ≤ 5 MW λοιπών
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

78 + ΠΤ

22

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

69 + ΠΤ

23

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου >5 MW και ≤ 10 MW λοιπών
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

73 + ΠΤ

24

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

63 + ΠΤ

25

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 10 MW και ≤ 35 MW λοιπών
κατηγοριών του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

68 + ΠΤ

26

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW για τις κατηγορίες (α) «Συνδυασμένος κύκλος αεριοστρόβιλου με ανάκτηση θερμότητας» ή (γ) «Ατμοστρόβιλος συμπύκνωσης – απομάστευσης» του άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

58 + ΠΤ

27

Σ.Η.Θ.Υ.Α. με χρήση Φυσικού Αερίου > 35 MW λοιπών κατηγοριών του
άρθρου 3 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.15641/14.07.2009

62 + ΠΤ

28

Λοιπές Σ.Η.Θ.Υ.Α.

83

29α

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤200kW

63

29β

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με
εγκατεστημένη ισχύ >200kW και <500kW

63

30α

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW

65

30β

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ ≤200 kW

65

30γ

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς που ανήκουν σε Ενεργειακές Κοινότητες του ν. 4513/2018 με εγκατεστημένη ισχύ >200kW και ≤1MW ή σε κατ' επάγγελμα αγρότες με εγκατεστημένη ισχύ >200kW και <500 kW

65

31

Ηλιακή Ενέργεια που αξιοποιείται με φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤6kW, που είναι συνδεδεμένοι με παροχή οικιακής χρήσης και ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα όχι επιτηδευματίες

87

 

τηγανέλαια

 

Κέρδη από την Παραγωγή Ενέργειας

Τα οφέλη που προκύπτουν για τον παραγωγό ενέργειας - επενδυτή είναι:

 


Οι Υπηρεσίες μας

Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, διενέργεια δοκιμών, παράδοση και διασύνδεση με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ της εγκατάσταση, όλο το EPC, γίνεται από εμάς.

Σας παραδίδουμε λύσεις "Turn-Key" έτοιμες να λειτουργήσουν ομαλά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Έτσι μπορείτε να είστε "ήσυχοι" κατά τη λειτουργία της μονάδας σας.


Η μονάδα αποτελείται από τον εξής κύριο εξοπλισμό :

 

τηγανέλαιο

 


 


Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 210 220 69 27

 

Εγκατάσταση

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες :

1. Ενεργειακή μελέτη και χωροθέτηση εξοπλισμού
2. Διαστασιολόγηση όλων των συστημάτων του εξοπλισμού
3. Διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης και επιλογής τρόπου θεμελίωσης
4. Κατασκευή θεμελίωσης
5. Μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης
6. Εγκατάσταση γείωσης, βάσεων και τοποθέτηση – σύνδεση του εξοπλισμού σε αυτές
7. Κατασκευή θεμελίωσης οικίσκου και εγκατάσταση αυτού
8. Τοποθέτηση, διασύνδεση και ρύθμιση μηχανημάτων, μετασχηματιστών, πινάκων και λοιπού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού
9. Διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων για την διασφάλιση ποιότητας
10. Σύνδεση με παρουσία κατά την διενέργεια της σύνδεσης από τους μηχανικούς του ΔΕΔΔΗΕ


Μελέτες :

1. Ενεργειακή Μελέτη
2. Μελέτη Γείωσης
3. Μελέτη Αντιμετώπισης Υπερτάσεων
4. Αντικεραυνική Μελέτη
5. Μελέτη Αυτοματισμών
6. Μελέτη Ανύψωσης του Ρευματος
7. Ηλεκτρολογική Μελέτη
8. Μελέτη Σύνδεσης στο Δίκτυο
9. Προμελέτη Κατασκευής
10. Μελέτη Εξαερισμού
11. Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
12. Μελέτη Εφαρμογής

 


Καλέστε μας για Ραντεβού σε Αθήνα ή ΘεσσαλονίκηΓια περεταίρω πληροφορίες σχετικά, επικοινωνήστε μαζί μας
στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 210 220 69 27

 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.


 

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

βιομάζα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων άδεια λειτουργίας άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριες υδροηλεκτρικά pv biomass LCA

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περεταίρω ενημέρωση