τηγανέλαιο
Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας

Ταρίφες ΑΠΕ - Ενέργεια

Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ολοκληρωμένες λύσεις για την αδειοδότηση, κατασκευή και λειτουργία μονάδων βιομάζας - βιορευστών

  Εάν σας ενδιαφέρουν οι Μικρές Ανεμογεννήτριες, πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:


Είναι σημαντικό να κατατεθεί αίτηση σε μικρό χρονικό διάστημα από την ενεργοποίηση του νόμου, διότι όλος ο κλάδος αναμένει το άνοιγμα του συστήματος με την υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης κάτι που θα δημιουργήσει τεράστιες καθυστερήσεις. Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, αυτό αναμένεται να συμβεί εντός του πρώτου τριμήνου του 2018. Εμείς στη Buildeco μπορούμε να υλοποιήσουμε όλη την προεργασία για εσάς έγκαιρα, ώστε να μή βρεθείτε απροετοίμαστοι. 

Ανανεώσημες Πηγές Ενέργειας - Ταρίφες


Νέες τιμές Feed in Tariff πώλησης ενέργειας από ΑΠΕ όπως τις παρουσιάζουμε παρακάτω


Κατηγορία έργων

Παλιά Ταρίφα (2014-2016)

(€/MWh)

Νέα Ταρίφα (Ιούνιος 2016)

(€/MWh)

Πτώση Ταρίφας

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις

105

98

-6,67%

Αιολική Ενέργεια που αξιοποιείται με χερσαίες εγκαταστάσεις στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά

110

98

-10,91%

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MWe

105

100

-4,76%

Υδραυλική Ενέργεια που αξιοποιείται με μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ από 3 MWe έως και 15 MWe 

100

97

-3,00%

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ <0,5 MW

 

[σύμφωνα με ν.3734/2009, όπως ισχύει]

 

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ ≥0,5 MW

 

Μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

 

Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων» (Β΄1079/2009)

110

110

0,00%

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, πυρόλυση) εκτός αεριοποίησης, από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

198

184

-7,07%

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω διεργασίας αεριοποίησης  από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤1MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

198

193

-2,53%

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ  από1 MW έως και ≤5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

170

162

-4,71%

Βιομάζα (ή βιορευστά) που αξιοποιείται μέσω θερμικών διεργασιών (καύση, αεριοποίηση, πυρόλυση), από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων)

148

140

-5,41%

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤2 MW

131

129

-1,53%

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών και αξιοποιούνται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >2 MW

108

106

-1,85%

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ ≤3 MW

230

225

-2,17%

Βιοαέριο που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση βιομάζας (ενεργειακών καλλιεργειών, ενσιρωμάτων χλωρής νομής γεωργικών καλλιεργειών, κτηνοτροφικών και αγροτοβιομηχανικών οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων, αποβλήτων βρώσιμων ελαίων και λιπών, ληγμένων τροφίμων) και αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ >3 MW

209

204

-2,39%

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς σύστημα αποθήκευσης

260

257

-1,15%

Ηλιακή ενέργεια που αξιοποιείται με ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σύστημα αποθήκευσης, το οποίο εξασφαλίζει τουλάχιστον 2 ώρες λειτουργίας στο ονομαστικό φορτίο

280

278

-0,71%

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ ≤5 MWe

143

139

-2,80%

Γεωθερμική ενέργεια που αξιοποιείται με σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ >5 MWe

110

108

-1,82%

Λοιπές Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων μη εντασσόμενων σε άλλη κατηγορία του πίνακα, που πληρούν τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας όπως εκάστοτε αυτές ισχύουν)

90

90

0,00%

 

τηγανέλαια

 

Κέρδη από την Παραγωγή Ενέργειας

Τα οφέλη που προκύπτουν για τον παραγωγό ενέργειας - επενδυτή είναι:

 


Οι Υπηρεσίες μας

Η μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, διενέργεια δοκιμών, παράδοση και διασύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ της εγκατάσταση, όλο το EPC, θα γίνει από την εταιρία Buildeco.

Έμφαση δίδεται στη διαχείριση του ελαίου που είναι μία δύσκολη διεργασία. Με τις εγκαταστάσεις παρακολούθησης (monitoring) και διατήρησης που εγκαθιστά η Buildeco, ελαχιστοποιείται και αυτό το ρίσκο.

Η Εταιρία μας, σας παραδίδει λύσεις "Turn-Key" έτοιμες να λειτουργήσουν ομαλά και σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Έτσι οι πελάτες μας είναι "ήσυχοι" κατά τη λειτουργία της μονάδας τους.


Η μονάδα αποτελείται από τον εξής κύριο εξοπλισμό :

 

τηγανέλαιο

 


 


Για περεταίρω πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 6977 91 68 22

 

Εγκατάσταση

Για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες :

1. Ενεργειακή μελέτη και χωροθέτηση εξοπλισμού
2. Διαστασιολόγηση των μηχανημάτων και όλων των συστημάτων του εξοπλισμού
3. Διενέργεια εδαφοτεχνικής μελέτης και επιλογής τρόπου θεμελίωσης
4. Κατασκευή θεμελίωσης
5. Μεταφορά του εξοπλισμού στο χώρο εγκατάστασης
6. Εγκατάσταση γείωσης, βάσεων και τοποθέτηση – σύνδεση του εξοπλισμού σε αυτές
7. Κατασκευή κτιρίου, δεξαμενών, βάσεων κλπ.
8. Τοποθέτηση, διασύνδεση και ρύθμιση μηχανημάτων, μετασχηματιστών, πινάκων και υπόλοιπου ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού
9. Διενέργεια δοκιμών και μετρήσεων για την εξασφάλιση της ποιότητας της εργασίας
10. Σύνδεση με παρουσία κατά την διενέργεια της σύνδεσης από τους μηχανικούς της ΔΕΗ
11. Εξωτερική Δεξαμενή


Μελέτες :

1. Ενεργειακή Μελέτη
2. Μελέτη Διαχείρισης Ελαίου
3. Μελέτη Πυρασφάλειας (Ενεργητική + Παθητική)
4. Μελέτη Γείωσης
5. Μελέτη Αντιμετώπισης Υπερτάσεων
6. Αντικεραυνική Μελέτη
7. Μελέτη Αυτοματισμών
8. Μελέτη Ανύψωσης του Ρευματος
9. Ηλεκτρολογική Μελέτη
10. Μελέτη Σύνδεσης στο Δίκτυο
11. Προμελέτη Κατασκευής
12. Μελέτη Εξαερισμού
13. Μελέτη Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης
14. Μελέτη Εφαρμογής

 


Καλέστε μας για Ραντεβού σε Αθήνα ή ΘεσσαλονίκηΓια περεταίρω πληροφορίες σχετικά, επικοινωνήστε μαζί μας
στο παρακάτω τηλέφωνο:

+30 6977 91 68 22

 

Ίσως σας Ενδιαφέρουν:

Για περισσότερα, πατήστε πάνω στό σύνδεσμο που σας αφορά.


 

Οι πελάτες της Buildeco

Δείτε κάποιους από τους πελάτες μας:

βιομάζα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων άδεια λειτουργίας άδεια εγκατάστασης ανεμογεννήτριες υδροηλεκτρικά pv biomass LCA

Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας άμεσα για περεταίρω ενημέρωση